Thiết kế nhà gỗ đẹp trong kiến trúc nhà vườn khó hay dễ?

Thiết kế nhà gỗ đẹp trong kiến trúc nhà vườn khó hay dễ?