Trả lời: Đất nhà thờ họ có bán được không?

Trả lời: Đất nhà thờ họ có bán được không?

1 Câu hỏi:
Nhờ luật sư tư vấn gíup tôi: – Hiện tại nhà thờ họ của tôi đang bất đồng mất đoàn kết vì chủ trương nhà nước yêu cầu làm lại sổ đỏ, mọi người yêu cầu phải có nhiều người tham gia đại diện đứng tên có được không? (sợ một người đại diện, người đó đem bán và cầm cố) – Thửa đất này đã có trích lục địa bạ từ thời”xưa” có tên là Phủ thờ TUY BIEN PHÒNG – Sỡ dỉ tôi hỏi hơi ngớ ngẫn nhưng điều đó là có thật vì trên đất đó có 2 gia đinh về xây nhà từ những năm 90 ( 1 nhà lam cảnh cùng về xây nhà ở tạm; 1 nhà người Việt kiều về xây để lấy chổ đi về )họ không muốn 1 người đứng đại diện Mà phải nhiều người đại điện, còn 1 người thì chính họ làm đại diện.
1 Trả lời:
Văn phòng luật sư Tô Đình Huy xin trả lời:

Theo khoản khoản 3 điều 48 Luật đất đai về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất.

Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng tổ chức đồng quyền sử dụng.

Quy định chi tiết hơn cho điều 48 Luật đất đai, Khoản 3, điều 4 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 về quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như sau:

3. Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này) thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người. Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin của người được cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này; dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc ghi “Cùng sử dụng đất với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất hoặc ghi “Cùng sở hữu tài sản với người khác” đối với trường hợp cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất có thỏa thuận bằng văn bản về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) thì ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) theo … (ghi tên văn bản và ngày tháng năm ký văn bản thỏa thuận cử đại diện)”.

Từ quy định như trên có thể thấy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có thể do một cá nhân nhất định đứng tên (trừ trường hợp 2 vợ chồng cùng đứng tên). Do đó, nhà thờ họ của bạn nên thống nhất một người đứng ra làm đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận và trên Giấy chứng nhận sẽ ghi rõ là “Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) theo … (ghi tên văn bản và ngày tháng năm ký văn bản thỏa thuận cử đại diện)”.

Hoặc mỗi gia đình trong nhà thờ họ sẽ được cấp một Giấy chứng nhận riêng sau khi đã xác định rõ phần đất của mỗi gia đình và trên Giấy chứng nhận ghi rõ “Cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản với người khác”.

Như vậy, sau này nếu xảy ra tranh chấp thì tất cả mọi người có tên trong văn bản thỏa thuận chọn người đại diện hoặc Giấy chứng nhận riêng đều được đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đất.